ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   
ด้วยเทศบาลตำบลยุโป จะดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ดังนี้
 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่มกราคม – เมษายน
 2.ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่มกราคม – มีนาคม
 ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี นำสำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
มายื่นแบบชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ ในวันและเวลาราชการ
โทร.073-270084
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2563